ความสำคัญของ ‘ตรายาง’

ในกลุ่มธุรกิจ ตรายางเปรียบเสมือนตัวแทนของบริษัทในการทำธุรกรรมต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับว่ามีส่วนช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือในการทำสัญญา ทำธุรกรรม และการดำเนินธุรกิจให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น เนื่องจากบริษัทชั้นนำทั่วโลกต่างเลือกใช้ตรายางในการทำนิติกรรมต่าง ๆ ทั้งหมด โดยเฉพาะในกลุ่มห้างส่วนสามัญนิติบุคคลที่จำเป็นต้องมีตรายางหมึกในตัวที่สั่งทำขึ้นเฉพาะของบริษัท เพื่อใช้ประกอบในการจดทะเบียน ตามข้อบังคับของ ป.พ.พ. มาตรา 1064

ประเภทของ ‘ตรายาง’

ตรายางหมึกในตัวมีกี่ประเภท?

วิธีเก็บรักษาตรายางที่ถูกต้อง